آلیاژ را تعریف کنید؟

همبسته شدن دو یا چند عنصر به منظور دستیابی به یک خواص ویژه در یک زمینه فلزی را آلیاژ گویند.

پارامترهای تعیین کننده روش آلیاژسازی کدامند؟

 • نحوه انجام کار
 • توجیه اقتصادی
 • ایمنی و سلامتی
 • محیط زیست
 • نسبت موادخام به ضایعات
 • نوع کوره
 • کیفیت محصول نهایی
 • لی اوت کوره ها
 • خلوص شیمیایی مواد
 • نرخ انحلال عناصر آلیاژی
 • میزان جذب عناصر
 • میزان تمیزی مذاب
 • سازگاری با فرایند

آمیژان چیست؟

ترکیب فلزی متشکل از یک فلز پایه و یک یا چند عنصر آلیاژی به منظور اضافه شدن صحیح عنصر آلیاژی به ترکیب مذاب را آمیژان ( Master Alloy یا Hardener) می نامند.